بهره برداری از سکوی SPD-14D

سکوی SPD14D در تاریخ 1398/12/29 مورد بهره برداری قرار گرفت.

عملیات بارگیری سکوی SPD-14D

عملیات بارگیری سکوی SPD14D در تاریخ 1398/10/07 جهت انتقال سکو به موقعیت نصب انجام شد.

بهره برداری از سکوی SPD-14B

با تلاش و پشتکار مهندسین و پرسنل مجرب شرکت نفت نیروی پارس، سکوی SPD14B مورد بهره برداری قرار گرفت.

عملیات بارگیری سکوی SPD-14B

عملیات بارگیری سکوی SPD14B در تاریخ 1398/03/21 جهت انتقال سکو به موقعیت نصب انجام شد.

گواهینامه های مدیریت کیفیت

در راستای نیل به اهداف سازمانی و بهبود مستمر فرایندها، شرکت نفت نیروی پارس موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای ISO/TS29001:2010, HSE-MS, OHSAS18001:2007, ISO14001:2015, ISO21500:2012 گردید.

بهره برداری از سکوی SPD-14C

با تلاش و همت پرسنل ساعی شرکت نفت نیروی پارس، رکورد ارسال گاز به خشکی در مدت 49 روز (32 روزکاری) از زمان نصب در دریا در تاریخ 8 آبان ماه سال 1397 توسط این شرکت ثبت گردید.  

فلرینگ سکوی SPD-14C

به همت و پشتکار مهندسین و پرسنل زحمت کش شرکت نفت نیروی پارس فلرینگ سکوی SPD-14C در مدت زمان 29 روز کاری در تاریخ 5 آبان ماه سال 1397 انجام گردید.  

بهره برداری از سکوی SPD-14A

انجام عملیات راه اندازی سکوی فاز SPD-14A و آغاز بهره برداری و انتقال گاز به خشکی  

ثبت رکورد کمترین زمان فلرینگ

فلرینگ سکوی SPD-14A در مدت زمان 18 روز کاری همزمان با روز گرامیداشت مقام مهندس ، توسط مهندسین توانمند شرکت نفت نیروی پارس صورت گرفت و توانستند با انجام این عملیات، رکورد کمترین زمان فلرینگ در خاورمیانه را به نام خود ثبت نماید.  

عملیات بارگیری سکوی SPD-14A

عملیات بارگیری سکوی 14A