از الزامات انجام پروژه های صنعتی بخصوص عملیات راه اندازی، دارا بودن گروه پشتیبانی قوی متناسب با نوع فعالیت می باشد. ایجاد پایگاه های پشتیبانی در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات رفاهی و کارگاهی در خشکی و دریا از دیگر فعالیت های این شرکت می باشد.

نفت نیروی پارس در این راستا با بررسی دقیق نسبت به تامین ناوگان دریایی و هوایی به همراه نیازمندی های مربوطه ( سوخت، آب و … ) مبادرت ورزیده و راهبری آنها را بعهده می گیرد.

 

  • Accommodation Barge
  • Jackup Accommodation Barge
  • Anchor Handling Tug Boat
  • Supply Boat
  • Crew Boat
  • Chopper