مهندسی راه‌اندازی در پروژه‌های صنعتی فرآیندی است که در آن مدارک مورد نیاز برای تفکیک سیستم‌ها، زیر سیستم ها و بررسی عملکرد تجهیزات نصب‌شده به منظور حصول اطمینان از مطابقت با مشخصات طراحی و نقشه‌ها تولید می‌گردد.

پایش و کنترل فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی هر پروژه بر اساس مدارک فنی از طریق استقرار نرم افزارهای خاص در این بخش صورت خواهد پذیرفت.