شروع تولید یک واحد فرآیندی و ادامه این روند، اصطلاحاً بهره‌برداری خوانده می شود. اجرا تعمیرات در ضمن تولید و تعمیرات دوره ای از ملزومات این مرحله می باشد.

این شرکت با استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (نرم افزار IPCMMS  یا نرم افزار های مورد تایید کارفرما) توان برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوطه شامل تعمیرات اضطراری و پیشگیرانه را دارا میباشد.