شروع تولید یک واحد فرآیندی و ادامه این روند، اصطلاحاً بهره‌برداری خوانده می شود. اجرا تعمیرات در ضمن تولید و تعمیرات دوره ای از ملزومات این مرحله می باشد.