پیام رئیس هیات مدیره

در آوردگاه هستی بی انتها ، توانائیمان را از اراده قوی سرچشمه گرفته ایم ، پس ما را قهرمان پرجنب و جوش بدانید نه گوسفندان بی اراده ... مخلص کلام : موجیم ، که آسودگی را خواب هم نمی بیند . رئیس هیات مدیره : علی براتی

ادامه مطلب...