انجام کلیه فعالیت‌های اجرایی در بخش خشکی و دریا از توانایی‌های این شرکت بوده و در این راستا با تکیه بر تخصص و تجهیزات مورد نیاز به این مهم پرداخته می شود.